Một chữ Việt khác cũng trong thời đại Ðồ Ðồng (xem them chú thích Hình 3 của bài 4.