Chữ Việt ở thời đại Ðồ Ðồng (xem thêm phần chú thích của hình 2 trong Bài 4