Chữ Việt viết theo chữ Triện thời Tây Hán (xem hình 1 bài 4